Fresh Chopped Parsley
£5.49/70g (20 Cubes)
 • Manufacturer: B'gan
 • Product of: Israel
 • Kashrut Supervision: KAJ - Khal Adath Jeshuran/Rabbi Teitelboim
 • Parve
Fresh Crushed Garlic
£4.69/70g (20 Cubes)
 • Manufacturer: B'gan
 • Product of: Israel
 • Kashrut Supervision: KAJ - Khal Adath Jeshuran/Rabbi Teitelboim
 • Parve
Fresh Chopped Dill
£3.99/70g (20 Cubes)
 • Manufacturer: B'gan
 • Product of: Israel
 • Kashrut Supervision: KAJ - Khal Adath Jeshuran/Rabbi Teitelboim
 • Parve
Cauliflower Florets
£7.89/680g
 • Manufacturer: B'gan
 • Product of: United States
 • Kashrut Supervision: KAJ - Khal Adath Jeshuran/Rabbi Teitelboim
 • Parve
Broccoli Florets
£7.99/680g
 • Manufacturer: B'gan
 • Product of: United States
 • Kashrut Supervision: KAJ - Khal Adath Jeshuran/Rabbi Teitelboim
 • Parve